Vítejte na stránkách Happy Real

                                                       Váš bezstarostný spánek

Nebýt pojištěn není hrdinství, ale nezodpovědnost.

Neplaťte za něco co nepotřebujete!

Jsme nezávislý pojišťovací poradce.
Nebudeme Vás nutit rušit Vaše staré a mnohdy výhodné smlouvy. Audit pojištění Vám uděláme zdarma. Víte, jaké pojistné plnění dostanete v případě nenadálé události? Myslíte už teď na svůj bezstarostný důchod? Ne! Kdy chcete začít o své budoucnosti přemýšlet? Až bude pozdě?

Věnujte své budoucnosti a zabezpečení toho, co je Vám nejdražší chvilku svého času - je to pro Váš klid.


Díky spolupráci se všemi pojišťovnami působících v ČR, jsme schopni Vám nabídnout kompletní služby se správou a zajištění nových pojistných smluv.

Garantujeme 100% nezávislost - nezastupujeme 1 pojišťovnu, ale všechny, které u nás mají licenci k podnikání.

Co nabízíme:

 • na úvod konzultační schůzku
 • analýzu Vašich pojistných smluv 
 • zpracování finančního plánu na případné doplnění či úpravu stávajících smluv na využívání dań. úlev, rozšíření pojistných rizik apod.
 • kompletní správu a servis Vašich pojistek - nemusíte se obracet na pojišťovny, ale pouze na nás, my Vám vše zařídíme. 
 • zastupování v pojišťovnách při změnách smluv, likvidaci pojistných událostí, uzavírání nových smluv apod.
 • dlouhodobou a úspěšnou spolupráci - partnerství

Majetek.

Pojištění hmotného majetku je ve většině firem i domácností považováno za základní a nejdůležitější druh pojištění. Jeho cílem je ochránit Vás před finančními důsledky poškození, zničení nebo odcizení hmotného majetku.

Jaké věci je možné pojistit ? 

 • budovy a stavby (nemovitý majetek včetně nezbytného příslušenství)
 • movité věci (hmotný a drobný hmotný majetek, domácnost)
 • zásoby u firem (zboží na skladě, suroviny a polotovary, nedokončená výroba)
 • peníze a ceniny (pojišťují se samostatně s ohledem na zabezpečení)

Na co (proti čemu) se lze pojistit?
Hmotný majetek je možné pojistit proti celé řadě různých nebezpečí, přičemž základní  je pojištění proti požáru (včetně výbuchu a úderu blesku),  které může být rozšířeno na pojištění proti dalším živelným rizikům (vichřice, povodeň, zemětřesení, krupobití, pád lavin,  atd.), vodovodním škodám a pojištění proti odcizení či loupeži. Konkrétní vymezení pojišťovaných rizik v návrhu pojistného programu podniku by mělo vycházet z pečlivého posouzení vzniku možných škod pro jednotlivá místa pojištění.

Co pojišťovna uhradí?
Hlavní metodou pojištění hmotného majetku pro budovy a movité věci je princip reprodukční hodnoty. Vychází se z toho, že při poškození či zničení majetku pojistnou událostí by plnění pojišťovny mělo poskytnout takové prostředky, aby bylo za ně možné pořídit věci nové (náklady na znovuzřízení). Proto musí být v pojistné smlouvě uvedeny takové pojistné částky (hodnoty, na které se majetek pojišťuje), které  odpovídají nové hodnotě pojišťovaného majetku.  Majetek, který není  bezprostředně nutný pro podnikání, lze pojistit i na časovou cenu (pojišťovna při výplatě odečítá  opotřebení věci).

Podle čeho se určuje cena pojištění?
Pro stanovení nabídky pojistného (ceny pojištění) je pro pojišťovny důležité, jakému riziku je majetek vystaven. Zvýšená pozornost je přitom kladena na možnost vzniku požáru a ohrožení povodní. Proto je třeba podrobně popsat zejména požárně nebezpečné provozy a látky, se kterými podnik pracuje, konstrukci budov, nebezpečné provozy v okolí atd. Velký význam má vztah vedení podniku k riziku požáru a způsoby, jakým se snaží nebezpečí předcházet. Pro riziko povodně je důležitá zejména poloha místa pojištění a tedy četnost povodní v dané lokalitě, případně přijatá protipovodňová opatření. 

Podrobný popis rizik je součástí rizikové zprávy, kterou zpracovává pojišťovací makléř jako podklad pro pojistitele při každém výběrovém řízení na majetkové pojištění klienta. Současně s vypracováním zprávy doporučujeme klientům i organizační a technická opatření ke snížení rizik, která se mohou následně projevit i ve snížení sazeb pojistného.

Pro konečnou cenu pojištění je kromě hodnoty majetku a rozsahu pojišťovaných rizik důležitá i zvolená výška spoluúčasti. Čím vyšší částí se klient podílí na případné škodě, tím nižší je pojistné. Podle teorie risk managementu by právě malé (ve vztahu k majetku klienta) a častěji se opakující škody neměly být pojištěny, protože je to zpravidla pro klienta nevýhodné.


Osoby.

Velmi rozsáhlou oblast pojištění s celou řadou pojistných produktů dnes představuje pojištění osob. Lze ho sjednat jak individuálně, tak skupinovou formou (zejména prostřednictvím zaměstnavatele). Některé produkty v oblasti životního pojištění (kapitálové nebo investiční pojištění) mají kromě krytí rizika i charakter spoření. Stát přitom podporuje dlouhodobé formy spoření prostřednictvím životního pojištění pomocí daňových úlev. Jestliže individuální produkty v pojištění osob  představují hlavně zabezpečení pro klienta  a jeho blízké, skupinové pojištění bývá často používáno firmami jako způsob poskytování zaměstnaneckých výhod a posilování dlouhodobých vztahů zaměstnanců ke společnosti.   

Co  je možné pojistit?
Na rozdíl od pojištění majetku se pojištění osob uzavírá vždy na sjednanou částku (pojištění obnosové), která je určována dle přání a možností klienta. Událostí,  která vede k plnění pojišťovny pak může být: smrt, dožití se určitého věku, úraz nebo nemoc pojištěné osoby

Na co (proti čemu) se lze pojistit?
Rizika, na  která se pojištění osob sjednává, dělíme na několik základních  skupin:

 • životní pojištění - pro případ smrti nebo dožití se určitého věku
 • úrazové pojištění - smrt úrazem, trvalé následky úrazu, denní odškodné
 • pojištění nemoci - velmi vážné onemocnění, hospitalizace

Jednotlivé konkrétní produkty pak mohou mít řadu variant a většinou je pojišťovny sdružují do formy  cenově zvýhodněných "balíčků", které umožňují při sjednání jedné pojistné smlouvy pojistit více rizik,  a to i pro několik osob (např. pro celou rodinu).

Co pojišťovna uhradí?
U životních pojištění je v případě smrti úhradou pojišťovny sjednaná pojistná částka, u kapitálových (rezervotvorných)  pojištění pak navíc i kapitálové výnosy. V případě  trvalých následků úrazu je plnění pojišťovny vypočteno z procenta trvalé invalidity určeného lékařem na základě ohodnocovacích tabulek. Podobně (podle tabulek) se vypočítává náhrada při plnění za dobu nezbytného léčení po úrazu. Náhrada za denní odškodné v případě úrazu nebo nemoci se pak určuje podle skutečné doby léčení a sjednané částky za jeden den. U pojištění nemoci může být plnění ve formě jednorázové částky (pojištění závažných chorob - např. rakovina, infarkt, mozková příhoda a další) nebo ve formě denní dávky (pojištění hospitalizace). Zvláštní formou plnění (varianta životního pojištění) je pak důchodové pojištění, kdy je krytí sjednáno ve formě doživotního důchodu ve sjednané hodnotě (dávkový princip). Zde je předem neznámá doba, po kterou bude pojišťovna provádět výplatu. Tím se důchodové pojištění zásadně liší od penzijního připojištění se státním příspěvkem. Zde se klientovi vyplácí jen taková částka, jakou má naspořenou na svém účtu (příspěvkový princip).
 
Podle čeho se určuje cena pojištění?
U životního pojištění má kromě sjednaného limitu plnění vliv pohlaví pojištěného, jeho věk a dále pak  zdravotní stav a rodinná anamnéza. V případě úrazového pojištění má pak vedle rozsahu krytí největší vliv druh povolání a koníčků klienta. Jde zejména o to, zda neprovozuje činnosti s vyšší pravděpodobností vzniku úrazu (např. práce ve výškách, horolezectví, parašutismus apod.)


Povinné ručení.

Každé vozidlo, které se pohybuje po veřejné komunikaci, podléhá povinnosti pojištění odpovědnosti z provozu vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ("povinné ručení") patří mezi povinně smluvní pojištění. Klient se tedy musí pojistit, ale může si sám vybrat pojistitele, se kterým smlouvu uzavře. Za provozování nepojištěného vozidla stanovuje zákon sankce a vlastníkovi vozidla hrozí, že bude muset sám uhradit případnou škodu.

Jaká vozidla je nutno pojistit ?
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je třeba uzavřít pro všechna vozidla definovaná v zákoně. Pojištění podléhají motocykly, tříkolky nebo čtyřkolky, osobní automobily, autobusy, nákladní automobily, speciální automobily, tahače, přípojná vozidla, traktory, pracovní stroje samojízdné, pracovní stroje přípojné a jednonápravové traktory s přívěsem.

Co pojišťovna uhradí ?
Pojištěný má nárok, aby pojistitel za něho nahradil poškozeným uplatněné a prokázané nároky na náhradu:

 • škody na zdraví, nebo usmrcení
 • škody vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci ("věcná škoda")
 • škody na ušlém zisku
 • účelně vynaložených nákladů spojených s právním zastoupením při uplatňování nároků podle písmen a) až c), pokud tyto škody byly způsobeny provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě.

Škoda se poškozenému hradí v penězích, maximálně však do výše limitu pojistného plnění stanoveného v pojistné smlouvě. Minimální limit pojistného plnění je ze zákona určen na 18 mil Kč pro věcné škody a ušlý zisk (celkem) a 35 mil Kč (na každou zraněnou nebo usmrcenou osobu). Většina pojišťoven však za malý příplatek nabízí vyšší limity pojistného plnění (např. 50 mil majetek / 50 mil na zdraví ). Vzhledem k možným rizikům jednoznačně doporučujeme pojištění na vyšší limity, a to i vzhledem k tomu, že pojištění platí na celém území Evropy (přesněji v zemích, které přistoupily k mezinárodní dohodě o Zelené kartě).


Motorová vozidla

Motorová vozidla patří do kategorie majetku, který je ohrožován poměrně častými škodami. Proto je pojištění motorových vozidel přirozenou a důležitou součástí většiny pojistných programů. Motorová vozidla je možno pojišťovat individuálními pojistnými smlouvami nebo firemním skupinovým pojištěním (pojištění flotily již od 5 vozidel), které umožňuje pružně přizpůsobovat pojištění změnám vozového parku a poskytuje i cenové zvýhodnění.

Jaká vozidla je možné pojistit?
Pojištěním motorových vozidel je možné pojistit všechna vozidla (včetně přívěsů a návěsů), kterým je přidělena poznávací značka. Pojišťovny v ČR přijímají do pojištění pouze vozidla registrovaná v tuzemsku. Každé pojištěné vozidlo musí  být v pojistné smlouvě jednoznačně identifikováno. Pro osobní vozidla je hlavním identifikátorem  17 místný mezinárodní kód VIN (Vehicle Identification Number) nazývaný také číslo karoserie. Do pojištění se přijímají zpravidla pouze nepoškozená vozidla. Výjimečně se pojišťují i ojetá vozidla s menším poškozením, ale je třeba toto poškození  řádně zdokumentovat, aby se vyloučilo pozdější pojistné plnění. Kromě samotného vozidla je možné pojistit i jeho doplňkovou výbavu.

 • živelní událost (kompletní živelní pojištění)
 • havárie (škody vzniklé dopravní nehodou)
 • odcizení a vandalismus (odcizení celého vozidla nebo jeho části a úmyslné poškození)

Protože vozidla nejsou jako majetek vázána k určité adrese, je důležité ve smlouvě určit územní rozsah  pojištění. Většinou to bývá buď území Evropy nebo jen Česká republika.

K základnímu pojištění vozidla je možné přidat další, doplňková pojištění, která rozšiřují pojistnou ochranu.  Mezi tato připojištění patří:

 • asistence (náklady na odtah při poruše, nouzové ubytování, náhradní doprava atd.)
 • náklady na pronájem náhradního vozidla
 • pojištění skel vozidla atd.   

Co pojišťovna uhradí?
U havarijního pojištění na novou cenu zaplatí pojišťovna v případě poškození vozidla zpravidla celé náklady na jeho opravu. To lze provést buď podle skutečné faktury za opravu, nebo na základě předem stanoveného rozpočtu (tato metoda se používá hlavně pro individuálně dovezená vozidla a pro opravy svépomocí). Některé pojišťovny omezují maximální hodinovou sazbu za práci v servisu. Pokud se jedná o velkou havárii, kdy by náklady na opravu již nebyly ekonomické, je maximální plnění pojišťovny omezeno tzv. časovou cenou vozidla, tedy prakticky jeho tržní hodnotou bezprostředně před vznikem škody. Stejně se postupuje v případě odcizení celého vozidla. Je-li ojeté vozidlo pojišťováno na časovou cenu, je cena nahrazovaných dílů v případě opravy snížena o amortizaci.

Podle čeho se určuje cena pojištění?
Výška pojistného u pojištění motorových vozidel závisí v prvé řadě na značce a typu vozidla. Pojistné se pak odvozuje buď od nové, ceníkové ceny (pojištění na novou hodnotu), nebo aktuální časové ceny vozidla. Důležitý je i charakter používání vozidla (např. přirážka je pro vozidla určená pro přepravu nebezpečných nákladů). Značné slevy poskytují pojišťovny  za dobré zabezpečení vozidla proti odcizení. Kvalitní zabezpečení by mělo být kombinací elektronické (immobilizer) a mechanické ochrany (zámek řadící páky). Vrcholem zabezpečení je radiový vyhledávací systém (např. SHERLOG). Pojistné se samozřejmě snižuje s vyšší spoluúčastí klienta na škodě.

Na co (proti čemu) se lze pojistit?
Motorová vozidla se většinou pojišťují na principu All risk, tedy proti všem rizikům. Je však možné si pro pojištění vybrat pouze určitou skupinu možných škod. Zpravidla  se vozidla pojišťují proti třem základním druhům škod:


Odpovědnost za škodu.

Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil jinému porušením právní povinnosti. Tak je definována obecná odpovědnost za škodu v §420  občanského zákoníku. Této odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil. Toto ustanovení je obecné a používá se  v případě, kdy škoda nespadá pod jiné ustanovení občanského zákoníku.

Každý podnik odpovídá za škodu, kterou způsobí jinému svou provozní činností. Takto se definuje obecná odpovědnost za škodu při provozování podnikatelské činnosti v §420a  občanského zákoníku. Jedná se o odpovědnost objektivní, bez ohledu na zavinění kohokoliv. Možnost zprostit se této odpovědnosti  je velmi omezená a vztahuje je se prakticky jen na škody způsobené přírodní katastrofou, kterou nebylo možno odvrátit. Kromě obecné odpovědnosti existuje řada dalších, zvláštních druhů odpovědnosti, které jsou specifikovány jak v občanském zákoníku, tak v obchodním zákoníku a v dalších právních předpisech.

Nezbytným předpokladem vzniku odpovědnosti za škodu je pochopitelně vznik škody. Škoda se přitom definuje jako majetková újma, kterou lze objektivně vyjádřit penězi. Škoda může být:

a) věcná škoda (škoda na majetku)

 • skutečná škoda (zmenšení majetku poškozeného)
 • ušlý zisk (co by poškozený nabyl, pokud by ke škodě nedošlo)

b) škoda na zdraví (životě)

Kromě materiálních škod se pojištění odpovědnosti zabývá i "škodami" nemateriálními, které nemají povahu škody, nýbrž nemajetkové újmy. Sem patří např. zadostiučinění v souvislosti s ochranou osobnosti nebo bolestné, či ztížení společenského uplatnění u  škod na zdraví.

Na co (proti čemu) se lze pojistit?
Protože kromě obecné odpovědnosti existuje celá řada zvláštních druhů odpovědnosti, vytvořily pojišťovny širokou nabídku produktů odpovědnostního pojištění, kterými je možné pokrýt  riziko budoucí nutnosti uhradit odškodnění. Podle konkrétní činnosti podniku je tak možné přesně nastavit odpovídající pojistnou ochranu. Vedle základní, obecné odpovědnosti, patří mezi nejvýznamnější:

 • odpovědnost za pracovní úrazy a nemoci z povolání (zákonné pojištění)
 • odpovědnost za výrobek (řeší škody vzniklé vadným výrobkem)
 • profesní odpovědnost (pro řadu profesí je toto pojištění povinné)
 • odpovědnost statutárních orgánů atd.

Co pojišťovna uhradí?
Principem pojištění odpovědnosti za škodu je úhrada škody poškozenému. Výši odškodnění  je možné stanovit: 

 • podle skutečně vzniklé věcné škody
 • podle doloženého ušlého zisku
 • podle příslušných právních předpisů (u škod na zdraví)
 • rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu (např. arbitráže)
 • mimosoudní dohodou

Přerušení provozu

Vznikne-li ve firmě škoda na výrobním, či pro výrobu nebo obchod nezbytném zařízení, není fyzické poškození či zničení majetku zpravidla jedinou ztrátou, kterou podnik utrpí. Nedílnou součástí celkové škody je totiž omezení či zastavení provozu a s tím spojené následné  ztráty a mimořádné výdaje na řešení škody. V řadě případů pak relativně malá škoda na výrobní lince může způsobit milionové ztráty při výpadku výroby a navíc i ztrátu dosavadních zákazníků či nových obchodních příležitostí.  Na pokrytí tohoto podnikatelského rizika je zaměřeno pojištění  přerušení provozu (nazývané také šomážní pojištění).

Na co (proti čemu) se lze pojistit?
Pojištění následných škod bývá zpravidla navázáno na vznik prvotní škody na pojištěném majetku. Nejčastěji je to požár, ale často i další živelní rizika, hlavně povodeň, záplava či vichřice. Další příčinou výpadku může být strojní porucha či vnitřní poškození klíčového elektronického zařízení. Pokud je majetkové pojištění sjednáno proti všem rizikům (all risk), může být stejně uzavřeno i návazné pojištění přerušení provozu. Pojištění následných škod  však může být spojeno i s jinak předem definovanými náhodnými událostmi (např. náhlé přerušení dodávky elektrické energie či plynu, hmotná škoda u klíčového subdodavatele atd.).

Co pojišťovna uhradí?
Předmětem plnění pojišťovny při pojištění přerušení provozu mohou být (jednotlivé položky je možné pojistit i samostatně): 

 • fixní náklady vynakládané i při přerušení provozu (mzdy, odvody, splátky úvěrů atd.)
 • ušlý zisk z výrobní či obchodní činnosti
 • vícenáklady spojené s přerušením provozu (pronájem náhradních prostor atd.)

Výpočet pojistného plnění je poměrně složitý a vychází zejména z podkladů o provozu výrobního zařízení a z účetních a obchodních záznamů firmy. Při řešení větších škod pomáhají pojišťovnám často specializovaní odhadci škod, kteří musí vzít v úvahu minulé výkony podniku, případný sezónní charakter provozu a předpokládané výkony, které nemohly být realizovány. U pojištění přerušení provozu se často používá při definici vzniku škody tzv. časová frančíza (časový test). Je to ujednání, že pojistitel nehradí škody, které vzniknou následkem přerušení provozu kratším než sjednaná doba (nejčastěji 48 hodin).

Podle čeho se určuje cena pojištění?
Na stanovení pojistného má vliv celá řada faktorů. Za nejdůležitější lze považovat vlastní charakter výroby a s ním spojená rizika vzniku prvotní majetkové škody. Podstatnou roli pak hraje typ výrobního zařízení (z hlediska možností jeho rychlé opravy či náhrady)  a jeho produkční uspořádání (paralelní linky s možností zástupnosti nebo jedinečné zařízení).

Dále je důležitá pojistná částka, tedy maximální finanční limit plnění pojišťovny, a doba ručení (maximální časová perioda plnění pojišťovny), která se určuje v měsících. U požárního přerušení výrobního provozu bývá zpravidla 12 měsíců, ale je možné ji podle konkrétních podmínek sjednat i jinak. Cenu pojištění, podobně jako u pojištění majetku, ovlivňuje rovněž výše spoluúčasti.


Technická rizika.

Pojištění technických rizik je historicky spjato s rozvojem průmyslu v 19.století. Vzniklo původně jako pojištění strojů (zejména parních) a dalších zařízení v továrních halách. Principem byla ochrana proti vnitřním haváriím (lomu) stroje (machinery breakdown). Během let se postupně rozšířilo i na řadu dalších strojů a s rozvojem elektronických řídících systémů byly  do pojištění zahrnovány i škody vzniklé na těchto prvcích. Postupně se díky masivnímu rozvoji elektronického průmyslu vytvořilo samostatné odvětví pojištění elektronických zařízení. Jako třetí hlavní odvětví se mezi technická pojištění řadí stavebně-montážní pojištění, které je určeno pro komplexní pojistnou ochranu budovaného díla.

Jaké věci je možné pojistit?
Pro technická pojištění se zpravidla vybírají jednotlivě definovaná strojní nebo elektronická zařízení, která mají vysokou hodnotu, a jejichž vnitřní poškození, vyjádřené náklady na opravu, by pro podnik znamenalo významnou majetkovou škodu. V případě strojů jsou to často zařízení vystavená vysokým tlakům či teplotám nebo vysokým otáčkám (turbíny, generátory). U elektronických zařízení se pojišťují  drahé lékařské přístroje, řídící počítače a telekomunikační zařízení.  Na technické pojištění bývá často navázáno pojištění přerušení provozu.

Na co (proti čemu) se lze pojistit?
Obecně se technická pojištění vztahují na tzv. "vnitřní  škody" a vlivy lidské obsluhy, takže spolu s pojištěním živelním (zaměřeno na vnější škody) je daná věc pojištěna prakticky proti všem rizikům.

Z technického  pojištění, které je na principu "all risk",  jsou hrazeny všechny hmotné škody, které nejsou jmenovitě vyloučeny. U strojního pojištění se krytí vztahuje zejména na: nesprávnou obsluhu, nedbalost, vadu materiálu, konstrukční vadu, přetlak či podtlak , roztržení odstředivou silou atd. U pojištění elektronických zařízení jsou vedle nesprávné obsluhy, nedbalosti, vady materiálu a konstrukční vady pojištěny zejména škody vzniklé přepětím, indukcí a zkratem. Stavebně-montážní pojištění pak kombinuje vnější (živelní) škody se škodami typickými pro stavební díla, jako pád pojištěné věci (např. jeřáby) a neodborné zacházení, nesprávná obsluha, nešikovnost, nedbalost, případně úmyslné poškození.

Co pojišťovna uhradí?
Základním rysem technických pojištění je omezení plnění pojišťovny pouze na takové škody, které omezují nebo vylučují funkčnost pojištěné věci.  V případě poškození věci jsou pojišťovnou zpravidla hrazeny náklady na opravu do provozuschopného stavu, včetně souvisejících nákladů na rozebrání a sestavení a nákladu na dopravu. Navíc lze ujednat zvláštní krytí pro práci přesčas, expresní příplatky, letecké dodávky náhradních dílů a cestovní náklady techniků a expertů ze zahraničí.

Jako pojistná částka se uvádí nová hodnota zařízení, nicméně u některých pojišťoven je maximální hodnota plnění omezena časovou cenou (buď absolutně, nebo při určitém stáří zařízení). Náhrada škody se poskytuje klientovi zpravidla v penězích, ale je možné i naturální plnění (výměnou věci). U stavebně-montážního pojištění se pak pojištění vztahuje často nejen na vlastní dobu výstavby nebo montáže, ale pokrývá i určitou záruční dobu po dokončení díla (je-li to sjednáno v pojistné smlouvě).

Podle čeho se určuje cena pojištění?
V případě pojištění strojů a elektroniky je cena pojištění velmi individuální. Hlavní vliv na sazbu pojistného má druh výrobního odvětví a charakter provozu daného zařízení. Konečná cena je pak ovlivněna hodnotou zařízení a spoluúčastí. U stavebně-montážního pojištění pak do hry vstupuje celá řada dalších faktorů, jako předchozí zkušenosti stavební firmy, použité stavební/montážní postupy a materiály, instalované technologie a jejich rizika, zabezpečení stavby proti požáru, lokalita stavby a její poloha k vodním tokům, statistiky srážek v daném místě, pravděpodobnost rizika zemětřesení atd.


Právní ochrana.

Jedním z příznaků současného  prostředí je také důraz na vymáhání zákonných práv a nároků právní cestou. Do budoucna však lze podle vzoru vyspělých zemí očekávat ještě mnohem důraznější prosazování nároků v obchodních, zaměstnaneckých a dalších vztazích. Protože náklady na právní zastoupení a související náklady vedení sporu mohou představovat mnohdy velmi vysoké částky, je možné proti takovýmto předem neočekávaným nákladům uzavřít pojištění právní ochrany.

Na co (proti čemu) se lze pojistit ?
Pojištění právní ochrany je možné uzavřít pro tři základní okruhy případných sporů. V každé oblasti je pak většinou možné samostatně nastavit rozsah pojistného krytí podle aktuálních potřeb:

 • spory související s řízením a  provozem motorových vozidel
 • spory ve vybraných oblastech podnikání
 • soukromé spory (právní ochrana rodiny, úrazu, pracovní spory, sousedské a nájemní spory)


Co pojišťovna uhradí ?
Spadá-li konkrétní spor do pojistného krytí, uhradí pojišťovna zpravidla všechny přiměřené náklady vynaložené na prosazení vlastních oprávněných nároků  nebo obhajobu proti vnějším  nárokům, a to až do výše sjednané pojistné částky. Mezi tyto náklady patří zejména:

 • odměny a náklady zvoleného právního zástupce
 • soudní výdaje a náklady
 • náklady na svědky a soudní znalce, povolané soudem
 • výdaje a náklady protistrany, které je nutno uhradit na základě soudního rozhodnutí
 • náklady na provedení výkonu rozhodnutí
 • výdaje pojištěného za cesty k soudnímu řízení, u kterého je nezbytně nutná jeho přítomnost

Podle čeho se určuje cena pojištění ?
Cena pojištění se v této poměrně nové oblasti pojištění stanovuje většinou podle rozsahu krytí a limitu pojistného plnění. U podniků je pak důležitá jejich velikost vyjádřená počtem zaměstnanců a velikost maximální částky o kterou lze vést pojištěný spor.


Finanční škody

Oblast finančních škod je kategorie pojištění, která zaznamenává v posledních letech veliký rozvoj. Soustřeďují se zde produkty, mající za cíl poskytnout pojistnou ochranu pro celou řadu rizik souvisejících s podnikáním, jejichž společným znakem je to, že přímo nesouvisí se vznikem hmotné (materiální) škody na majetku firmy.  Pojistné produkty jsou často velmi propracované a poměrně rychle reagují na současný rychlý technologický rozvoj. Obecně je tato oblast pojištění zaměřena na vyspělé podniky, které věnují odpovídající pozornost řízení rizik.

Na co (proti čemu) se lze pojistit?

 • pojištění pohledávek (proti nezaplacení odběratelem)
 • pojištění komerční kriminality (podvodné jednání a zpronevěra, včetně zneužití počítačových programů)
 • pojištění kontaminovaných výrobků (ztráty a náklady při stahování závadných potravin či léků apod.)
 • stahování výrobků z trhu (náklady stažení vadných průmyslových výrobků z trhu)
 • pojištění software (náklady na obnovu a obchodní ztráty při virech nebo úmyslném napadení)
 • pojištění zrušení akce (marně vynaložené náklady na koncert, výstavu, kongres či jinou akci)
 • pojištění počasí (ztráty vyplývající z nepříznivých povětrnostních podmínek)
 • pojištění odměn (náklady  na odměny v různých sportovních odvětvích - např. v golfu za hole in one)
 • pojištění únosu a vydírání (náklady na odborné poradce a úhradu výkupného)
Co pojišťovna uhradí?

Plnění pojišťovny je velmi závislé na konkrétním pojistném produktu. Obecně se dá říci, že předmětem náhrady jsou v zásadě  přímé ztráty, které podnik utrpí v případě škody a (nebo)  nutně vynaložené náklady, které by jinak, než v případě pojistné události, vůbec nenastaly. U některých produktů pak pojišťovna buď sama, nebo přes specializovanou firmu poskytuje jako součást pojistného plnění také poradenský servis s cílem minimalizovat konečné ztráty.

Podle čeho se určuje cena pojištění?
V každém produktu finančních rizik je cena stanovována individuálně, na základě posouzení všech okolností a míry rizika. Pojistitelé získávají informace podle strukturovaných dotazníků, jejichž úkolem je co nejlépe identifikovat riziko a poskytnout podklady k jeho ocenění. Zásilky a náklad

Pojištění zboží, především při námořní dopravě, představuje produkt, který je spjat se vznikem pojištění jako takového. Původně bylo představováno společenstvím  kupců, kteří se v případě  ztroskotání lodi někoho z nich skládali na náhradu škody. Přes tisíce let, které uplynuly od položení těchto základů pojištění, se pojištění zásilek v podstatě  příliš nezměnilo. I v současné době je zboží při dopravě vystaveno celé řadě rizik a jejich pojištění je nedílnou součástí mezinárodního obchodu. Pojištění přitom může sjednat prodávající, kupující nebo speditér.

Pojistné produkty v oblasti přepravy můžeme v principu rozdělit na:

 • pojištění zásilek (konkrétní přeprava zboží )
 • pojištění nákladu (paušální pojištění vztažené na konkrétní dopravní prostředek)

Na co (proti čemu) se lze pojistit?
Rozsah pojištění se dělí podobně jako dvě hlavní kategorie produktů. U pojištění zásilek, které se používá hlavně v mezinárodní přepravě a při přepravě podle přepravní či zasilatelské smlouvy, se nejčastěji sjednává pojištění " z domu do domu" (pro celý průběh přepravy) a proti všem rizikům (typu "all risk"). Toto krytí je možné doplnit připojištěním typu "válka, stávka" pro námořní a leteckou přepravu (kryje i terorismus) či připojištěním pro případ vnitřní zkázy zboží atd. Pojištění nákladu se používá zejména pro vlastní firemní dopravu konkrétními nákladními vozidly (SPZ uvedena v pojistné smlouvě) a pojistné krytí tu bývá omezeno na škody vzniklé v důsledku živelních rizik, odcizení a dopravní nehody. Typickým rozdílem je to, že pojištění nákladu (na rozdíl od pojištění zásilek) se nevztahuje na škody vzniklé v souvislosti s nakládáním a vykládáním zboží.

Co pojišťovna uhradí?
V případě pojištění zásilek se za hodnotu pojištěné zásilky považuje hodnota přepravovaného zboží vyjádřená na faktuře, včetně nákladů na dopravu, clo, pojistné a případně  dalších přímo souvisejících nákladů. Kromě takto stanovené vlastní hodnoty zásilky je možno připojistit i očekávaný zisk. Z pojištění se pak v případě poškození zásilky hradí náklady na opravu, je-li to účelné. Je-li možné poškozené zboží prodat za sníženou cenu, plnění je poskytnuto formou úhrady cenového rozdílu. V případě úplného zničení či ztráty zásilky je pak plnění poskytnuto v plné  výši, včetně případného sjednaného zisku.

U pojištění nákladu se pojistné plnění opět odvíjí od hodnoty zásilky, přičemž součástí plnění může být i očekávaný zisk z prodeje. Přitom je však maximální hodnota pojistného plnění při pojistné události omezena limitem (pojistnou částkou) sjednaným pro dané vozidlo. V případě, že celková hodnota nákladu na vozidle v okamžiku vzniku škody je vyšší než částka sjednaná v pojistné smlouvě, jedná se o podpojištění a plnění pojišťovny se v příslušném poměru snižuje.

Podle čeho se určuje cena pojištění?
Pro cenu u pojištění zásilek je kromě vlastní hodnoty zásilky rozhodná její povaha (křehké zboží apod.). Vliv má i balení zásilky, dále pak způsob dopravy a vzdálenost (teritorium). Výhodnější podmínky lze získat při uzavírání rámcových ročních smluv, do nichž pak spadají (automaticky nebo po přihlášení) pojišťované zásilky. Důležitý je i rozsah krytí a případná připojištění. U pojištění nákladu pak záleží na druhu přepravovaného zboží a typu vozidla (dodávka, pevná skříň, plachta, otevřený valník atd.)


Pojištění důležitých zaměstnanců a managementu

Každé úspěšné podnikání, především u malých a středních firem, je přímo závislé na jejich klíčových zaměstnaních v managementu nebo na specializovaných pracovištích.. Přestože se nemusí zdát, že veškerý úspěch záleží jen na pár jednotlivcích, ztráta takového klíčového člověka může mít katastrofický dopad na další působení firmy. Firmě hrozí mnoho nebezpečí, která mohou vést až k jejímu zániku.

Pojištění klíčových osob by mělo být součástí běžného pojištění firmy, stejně tak jako pojištění majetku, odpovědnosti nebo pojištění vozidel. Vždyť ve svých důsledcích třeba požár způsobí často výrazně menší škody než ztráta klíčového člověka.

Unikátní pojištění pomůže vyřešit nepříjemnou situaci spojenou se ztrátou klíčového člověka. A nejen finančně! V případě ztráty pojištěného zaměstnance vypracujeme plán jak vzniklou situaci řešit. Zajistíme tzv. Krizového managera - špičkového odborníka, který zastoupí Vašeho klíčového zaměstnance a pomůže firmu provést kritickým obdobím – a to na náklady pojišťovny !


                     Copyright (c) 2008  Happy Real      IČ: 64397874, Sídlo: Cheb, Palackého 8, 3.patro, tel: +420 606 630 475, e-mail: happyreal@email.cz, Skype: happyreal.cz